Штер­бик е нај­до­бри­от свет­ски ра­ко­ме­тар

Во гла­са­ње­то беа вклу­че­ни 30 но­ви­на­ри од 27 земји, ка­ко и по­ве­ќе од 100.000 по­се­ти­те­ли на сај­тот.

 

Гол­ма­нот на Вар­дар, Ар­пад Штер­бик, бе­ше из­бран за нај­до­бар ра­ко­ме­тар на све­тот во 2017 го­дина, од стра­на на спе­ци­ја­ли­зи­ра­ни­от ра­ко­ме­тен сајт „Хан­дбал пла­нет“.

Во гла­са­ње­то беа вклу­че­ни 30 но­ви­на­ри од 27 земји, ка­ко и по­ве­ќе од 100.000 по­се­ти­те­ли на сај­тот.

Зад Штер­бик има­ше из­вон­ред­на се­зо­на со Вар­дар. Тој има го­ле­ма зас­лу­га за ис­то­рис­ка­та прва ти­ту­ла во Ли­га­та на шам­пи­о­ните.

Пок­рај Штер­бик кој соб­ра вкуп­но 89 бода, во иде­ал­ни­от тим вле­гоа: Уве Ген­схај­мер 82 бо­да (ПСЖ), Ми­кел Хан­сен 71 (ПСЖ), Ни­ко­ла Ка­ра­ба­тиќ 73 (ПСЖ), Не­дим Ре­ми­ли 53 (ПСЖ), Вик­тор То­мас 35 (Бар­се­лона), Бјар­те Ми­рол 44 (Скјерн).

Нај­мно­гу гла­со­ви во из­бо­рот за нај­до­бар од­бран­бен ра­ко­ме­тар до­би Лу­ка Ка­ра­ба­тиќ (40 бода) од ПСЖ. Втор во оваа ка­те­го­ри­ја е Или­ја Абу­то­виќ од Вар­дар со 33 бода.

На вто­ри­те мес­та во ка­те­го­ри­и­те ле­во кри­ло и плеј­меј­кер се нај­доа Ти­мур Ди­би­ров (41 бод), од­нос­но Лу­ка Цин­дриќ (62 бода).

The post Штер­бик е нај­до­бри­от свет­ски ра­ко­ме­тар appeared first on Слободен печат.

Колумна на денот

Закаснета колумна на Агрон Биба од зад грб т.е зад гроб

20/04/2018 kalimero nemapravda 0

Знам, поминаа неколку недели од последната колумна. Влегов и јас во тие води, средовечни здравствени проблеми со притисокот. Требаше да одам дури во Бурса на […]

Интервју на неделата

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*