Штер­бик е нај­до­бри­от свет­ски ра­ко­ме­тар

Во гла­са­ње­то беа вклу­че­ни 30 но­ви­на­ри од 27 земји, ка­ко и по­ве­ќе од 100.000 по­се­ти­те­ли на сај­тот.

 

Гол­ма­нот на Вар­дар, Ар­пад Штер­бик, бе­ше из­бран за нај­до­бар ра­ко­ме­тар на све­тот во 2017 го­дина, од стра­на на спе­ци­ја­ли­зи­ра­ни­от ра­ко­ме­тен сајт „Хан­дбал пла­нет“.

Во гла­са­ње­то беа вклу­че­ни 30 но­ви­на­ри од 27 земји, ка­ко и по­ве­ќе од 100.000 по­се­ти­те­ли на сај­тот.

Зад Штер­бик има­ше из­вон­ред­на се­зо­на со Вар­дар. Тој има го­ле­ма зас­лу­га за ис­то­рис­ка­та прва ти­ту­ла во Ли­га­та на шам­пи­о­ните.

Пок­рај Штер­бик кој соб­ра вкуп­но 89 бода, во иде­ал­ни­от тим вле­гоа: Уве Ген­схај­мер 82 бо­да (ПСЖ), Ми­кел Хан­сен 71 (ПСЖ), Ни­ко­ла Ка­ра­ба­тиќ 73 (ПСЖ), Не­дим Ре­ми­ли 53 (ПСЖ), Вик­тор То­мас 35 (Бар­се­лона), Бјар­те Ми­рол 44 (Скјерн).

Нај­мно­гу гла­со­ви во из­бо­рот за нај­до­бар од­бран­бен ра­ко­ме­тар до­би Лу­ка Ка­ра­ба­тиќ (40 бода) од ПСЖ. Втор во оваа ка­те­го­ри­ја е Или­ја Абу­то­виќ од Вар­дар со 33 бода.

На вто­ри­те мес­та во ка­те­го­ри­и­те ле­во кри­ло и плеј­меј­кер се нај­доа Ти­мур Ди­би­ров (41 бод), од­нос­но Лу­ка Цин­дриќ (62 бода).

The post Штер­бик е нај­до­бри­от свет­ски ра­ко­ме­тар appeared first on Слободен печат.

Колумна на денот

Јазикот како друго рамниште

Пишува Артан Садику Целокупната дискусија околу Законот за јазиците мора да биде пресретната со системскиот предизвик на засебноста на категориите јазик и закон. Зашто јазикот секогаш […]

Интервју на неделата

Горан Трајковски: Македонија е зафатена од чумата на Новиот Вавилон

Тој е можеби еден од најдлабоките, најмистериозните и истовремено наједноставните луѓе во нашава државичка и пошироко. Тивок, начитан, паметен и уметник со голема театралност. Неодамна […]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*