Ни­ту Пан­дев не ѝ по­могна на Џе­нова

Џе­но­ва до­жи­веа нов по­раз на до­ма­шен те­рен, от­ка­ко за­гу­би со 1-2 од Ата­ланта. Не по­могна ни­ту ма­ке­дон­ски­от ин­тер­на­ци­о­на­лец Го­ран Пан­дев, кој бе­ше стар­тер на овој нат­пре­вар и иг­ра­ше до 77. ми­нута, ко­га на не­го­во мес­то во иг­ра вле­зе Стефан Оме­онга. Пан­дев има­ше не­кол­ку шанси, но не ус­пеа да се за­пи­ше ме­ѓу стрел­ците.

Берто­ла­чи уш­те во чет­врта­та ми­ну­та го до­ве­де ти­мот на Џе­но­ва во вод­ство, но тоа не бе­ше до­вол­но за да се ос­во­јат бо­дови. Јо­сип Или­чиќ го из­рам­ни ре­зул­та­тот пред са­ми­от крај на први­от дел, а Ан­дреа Ма­си­е­ло во 52. ми­ну­та по­сти­гна по­бед­нич­ки по­го­док за Ата­ланта. Џе­но­ва не­ма­ше си­ли за втор гол на овој нат­пре­вар и до­жи­веа по­раз по кој со 13 бо­да се на­о­ѓа на 16. по­зи­ци­ја на та­бе­ла­та во Се­ри­ја А.

Мно­гу ин­те­рес­но во Ита­ли­ја бе­ше и во нат­пре­ва­рот од фуд­бал­ски­от куп на оваа земја, ка­де што ли­де­рот на шам­пи­о­на­тот Ин­тер, ду­ри по из­ве­ду­ва­ње­то на пе­на­лите, ус­пеа да го ели­ми­ни­ра тре­то­ли­га­шот Пор­де­ноне.

По це­ли 120 ми­ну­ти иг­ра не­ма­ше гол, а Ин­тер бе­ше по­до­бар во пе­нал-се­ри­ја­та со 5-4. Пор­де­но­не е са­мо тре­та­та еки­па ко­ја ус­пе­а­ла да не при­ми гол од Итер оваа се­зона. Прет­ход­но во првен­ство тоа им ус­пеа на Ју­вен­тус и на На­поли.

Во пе­нал-ру­ле­тот ре­ша­вач­ка се по­ка­жа сед­ма­та се­рија. Па­ро­ди не по­годи, а На­га­то­мо обез­бе­ди по­бе­да за „не­ро­а­зу­рите“.

Про­тив­ник на Ин­тер во след­на­та рун­да ќе би­де по­до­бри­от од пресмет­ка­та Ми­лан – Ве­рона.

The post Ни­ту Пан­дев не ѝ по­могна на Џе­нова appeared first on Слободен печат.

Колумна на денот

Закаснета колумна на Агрон Биба од зад грб т.е зад гроб

20/04/2018 kalimero nemapravda 0

Знам, поминаа неколку недели од последната колумна. Влегов и јас во тие води, средовечни здравствени проблеми со притисокот. Требаше да одам дури во Бурса на […]

Интервју на неделата

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*