Ни­ту Пан­дев не ѝ по­могна на Џе­нова

Џе­но­ва до­жи­веа нов по­раз на до­ма­шен те­рен, от­ка­ко за­гу­би со 1-2 од Ата­ланта. Не по­могна ни­ту ма­ке­дон­ски­от ин­тер­на­ци­о­на­лец Го­ран Пан­дев, кој бе­ше стар­тер на овој нат­пре­вар и иг­ра­ше до 77. ми­нута, ко­га на не­го­во мес­то во иг­ра вле­зе Стефан Оме­онга. Пан­дев има­ше не­кол­ку шанси, но не ус­пеа да се за­пи­ше ме­ѓу стрел­ците.

Берто­ла­чи уш­те во чет­врта­та ми­ну­та го до­ве­де ти­мот на Џе­но­ва во вод­ство, но тоа не бе­ше до­вол­но за да се ос­во­јат бо­дови. Јо­сип Или­чиќ го из­рам­ни ре­зул­та­тот пред са­ми­от крај на први­от дел, а Ан­дреа Ма­си­е­ло во 52. ми­ну­та по­сти­гна по­бед­нич­ки по­го­док за Ата­ланта. Џе­но­ва не­ма­ше си­ли за втор гол на овој нат­пре­вар и до­жи­веа по­раз по кој со 13 бо­да се на­о­ѓа на 16. по­зи­ци­ја на та­бе­ла­та во Се­ри­ја А.

Мно­гу ин­те­рес­но во Ита­ли­ја бе­ше и во нат­пре­ва­рот од фуд­бал­ски­от куп на оваа земја, ка­де што ли­де­рот на шам­пи­о­на­тот Ин­тер, ду­ри по из­ве­ду­ва­ње­то на пе­на­лите, ус­пеа да го ели­ми­ни­ра тре­то­ли­га­шот Пор­де­ноне.

По це­ли 120 ми­ну­ти иг­ра не­ма­ше гол, а Ин­тер бе­ше по­до­бар во пе­нал-се­ри­ја­та со 5-4. Пор­де­но­не е са­мо тре­та­та еки­па ко­ја ус­пе­а­ла да не при­ми гол од Итер оваа се­зона. Прет­ход­но во првен­ство тоа им ус­пеа на Ју­вен­тус и на На­поли.

Во пе­нал-ру­ле­тот ре­ша­вач­ка се по­ка­жа сед­ма­та се­рија. Па­ро­ди не по­годи, а На­га­то­мо обез­бе­ди по­бе­да за „не­ро­а­зу­рите“.

Про­тив­ник на Ин­тер во след­на­та рун­да ќе би­де по­до­бри­от од пресмет­ка­та Ми­лан – Ве­рона.

The post Ни­ту Пан­дев не ѝ по­могна на Џе­нова appeared first on Слободен печат.

Колумна на денот

Јазикот како друго рамниште

Пишува Артан Садику Целокупната дискусија околу Законот за јазиците мора да биде пресретната со системскиот предизвик на засебноста на категориите јазик и закон. Зашто јазикот секогаш […]

Интервју на неделата

Горан Трајковски: Македонија е зафатена од чумата на Новиот Вавилон

Тој е можеби еден од најдлабоките, најмистериозните и истовремено наједноставните луѓе во нашава државичка и пошироко. Тивок, начитан, паметен и уметник со голема театралност. Неодамна […]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*