„Ме­та­лурзите“ до­ми­ни­раа со Ди­намо

Во по­след­на­та сред­ба од оваа го­дина, „ме­та­лурзите“ ја ос­тва­ри­ја чет­врта­та по­бе­да во СЕХА, што бе­ше оче­ку­ва­на раз­врска би­деј­ќи Ди­на­мо е убед­ли­во нај­сла­ба­та еки­па во нат­пре­ва­ру­ва­њето.

 

Еки­па­та на Ме­та­лург не­ма­ше го­ле­ми проб­ле­ми во ду­е­лот со Ди­на­мо од Пан­чево, одиг­ран во рам­ки на ре­ги­о­нал­на­та СЕ­ХА лига, сов­ла­ду­вај­ќи го про­тив­ни­кот со убед­ли­ви 33-25.

Во по­след­на­та сред­ба од оваа го­дина, „ме­та­лурзите“ ја ос­тва­ри­ја чет­врта­та по­бе­да во СЕХА, што бе­ше оче­ку­ва­на раз­врска би­деј­ќи Ди­на­мо е убед­ли­во нај­сла­ба­та еки­па во нат­пре­ва­ру­ва­њето.

Пра­ша­ње­то на по­бед­ни­кот бе­ше ре­ше­но за са­мо де­се­ти­на ми­ну­ти игра, кол­ку што му бе­ше пот­реб­но на ма­ке­дон­ски­от ви­це­шам­пи­он за да по­ве­де со 7-3, па по­тоа до кра­јот на по­лув­ре­ме­то да ја зго­ле­му­ва оваа пред­ност. Два­та ти­ма ин­сис­ти­раа на бр­за игра, во неа по­доб­ро се снај­доа „ме­та­лурзите“, па та­ка ма­ке­дон­ски­от прет­став­ник на од­мор за­ми­на со убед­ли­ви 22-13 иа­ко не­го­ви­те гол­ма­ни имаа са­мо две ин­тер­венции за 30 ми­ну­ти иг­ра (по ед­на Ар­сиќ и То­мов­ски).

Оста­то­кот бе­ше са­мо ру­ти­на за из­бра­ни­ци­те на Алек­сан­дар Јо­виќ, кои без проб­ле­ми ја од­ржу­ваа пред­нос­та до са­ми­от крај и ко­неч­ни­те 33-25.

– Среќ­ни сме и за­до­вол­ни што по­след­ни­от нат­пре­вар во 2017 го­ди­на на до­ма­шен те­рен го зав­ршив­ме со по­беда. Одиг­рав­ме не тол­ку доб­ро во од­брана, имав­ме мал­ку и среќа, па по­сти­гнав­ме лес­ни го­ло­ви од кон­тра и од по­лукон­тра. Бев­ме дос­та до­бри во на­па­дот, иг­рав­ме трпе­ли­во и че­кав­ме да из­гра­ди­ме шанса. За­до­вол­ни и среќ­ни сме што до­маш­на­та пуб­ли­ка ја из­ра­ду­вав­ме со по­беда, а се­га ни сле­ду­ва и меч со Нексе, за кој ис­то та­ка ќе мо­ра­ме да се под­гот­ви­ме – из­ја­ви тре­не­рот Алек­сан­дар Јо­виќ

Ја­га­њац бе­ше прв стре­лец со де­сет го­ла (осум во прво­то по­лув­реме), Куз­ма­нов­ски по­сти­гна се­дум по­го­доци, до­де­ка Мартин То­мов­ски го зав­рши ме­чот со осум ус­пеш­ни ин­тер­венции.

– Одиг­рав­ме еден до­бар нат­пре­вар, ис­то ка­ко и пред три де­на со Вар­дар. Ло­ши­те нат­пре­ва­ри ги ос­тавив­ме зад нас, да­дов­ме сè од се­бе на де­неш­на­та средба, па сме­там де­ка зас­лу­же­но му се ра­ду­ва­ме на но­ви­от три­умф – до­пол­ни Ма­рио Тан­ков­ски.

Оваа го­ди­на не мо­же да се прет­ста­ви ка­ко ус­пеш­на за Ме­та­лург, но ра­ду­ва фак­тот де­ка во прес­рет на 2018 го­дина, ра­ко­ме­та­ри­те од Ав­то­ко­мад­на ќе вле­зат со по­го­ле­ма са­мо­до­вер­ба до­би­е­на од убед­ли­ви­от три­умф.

The post „Ме­та­лурзите“ до­ми­ни­раа со Ди­намо appeared first on Слободен печат.

Колумна на денот

Закаснета колумна на Агрон Биба од зад грб т.е зад гроб

20/04/2018 kalimero nemapravda 0

Знам, поминаа неколку недели од последната колумна. Влегов и јас во тие води, средовечни здравствени проблеми со притисокот. Требаше да одам дури во Бурса на […]

Интервју на неделата

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*