Ви­со­ки­те лих­вар­ски ка­ма­ти им соз­да­ва­ат кош­ма­ри на долж­ни­ци­те

Офи­ци­јал­ни­те ста­ти­сти­ки за ова кри­вич­но де­ло во Ма­ке­до­ни­ја по­ка­жу­ва­ат де­ка во пр­ва­та по­ло­ви­на од оваа го­ди­на би­ле ре­ги­стри­ра­ни осум кри­вич­ни де­ла за кои би­ле осом­ни­че­ни […]