Ни је вотка ракија!

Мартин Бо­га­ти­носки Пе­јач­ка­та Вик­то­ри­ја Лоба, ко­ја е ро­де­на во Ру­сија, а по­ве­ќе од 15 го­ди­ни жи­вее во Ма­ке­до­нија, се на­о­ѓа на са­мо еден че­кор да […]

Дарио е новиот Канго

Македонската радиотелевизија го објави списокот со примени и одбиени композиции од последниот конкурс за музички субвенции. Комплетниот список го има на официјалниот сајт на МРТ. […]

Горан Трајковски: Македонија е зафатена од чумата на Новиот Вавилон

Тој е можеби еден од најдлабоките, најмистериозните и истовремено наједноставните луѓе во нашава државичка и пошироко. Тивок, начитан, паметен и уметник со голема театралност. Неодамна […]